Saputra, I Made Arya, Ricky Septian, Nyoman Januhari, I Made Bhaskara Gautama, and I Gusti Ngurah Wikranta Arsa. 2022. “Pemanfaatan Metode AHP-WP Dalam Penentuan Jenis Pakan Lebah Madu Trigona”. Jurnal Eksplora Informatika 11 (2), 1-6. https://doi.org/10.30864/eksplora.v11i2.652.